สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมบุคลากรสถาบัน รอบที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รอบผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565 ในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบัน EdPEx แผนพัฒนาสถาบันระยะ 5 ปี และประมวลจริยธรรมของสถาบัน ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี