สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI จัดการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพของครูผู้ฝึกบุคลิกภาพให้นักเรียนนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI จัดการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพของครูผู้ฝึกบุคลิกภาพให้นักเรียนนักศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธีและกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพของครูผู้ฝึกบุคลิกภาพให้นักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 4306 และ ห้อง 4307 ชั้น 3 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องยอมรับจากสังคมมาเป็นเวลายาวนาน นำโดย    คุณเพชรพริ้ง สารสิน อดีตผู้อำนวยการใหญ่ ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)และนายบุลวิทย์ วงษ์ภิรมย์ ผู้จัดการกองฝึกอบรมและพัฒนาระดับก้าวหน้า ฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ฯ ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 20 คน โดยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพของครูผู้ฝึกบุคลิกภาพให้นักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 วัน ประกอบด้วยเนื้อสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ 1.มารยาทไทยและมารยาทสังคม อาทิเช่น การไหว้ การกราบ การทำความเคารพ การเดิน การนั่ง การรับ และการส่งสิ่งของ เป็นต้น         2.มารยาทในการรับประทานอาหารและการแต่งกาย วิธีการแต่งกายให้ดูดีในสังคม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกให้นักเรียนนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีและมีมารยาทในการเข้าสังคมได้ดีและเหมาะสม จัดการทดสอบให้สามารถปฏิบัติได้อย่าถูกต้องเพื่อออกประกาศนียบัตรให้นักเรียนนักศึกษานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี