สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร "ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers) ในรุ่นที่ 2" ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการนี้อธิการบดีได้กล่าวให้โอวาท และผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers) ในรุ่นที่ 2" จัดขึ้นเพื่อสร้างพนักงานให้การดูแลเพื่อตอบสนองกับประชาชนผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเป็นหลักสูตรที่จัดการอบรมด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐานทั้งในสถานพยาบาล ที่บ้านและชุมชน นอกจากนั้นยังมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ระยะเวลาในการสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้และทักษะในการดูแลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤติได้ทั้งในโรงพยาบาล บ้าน ชุมชน สถานดูแลผู้สูงอายุและสถานบริการสุขภาพอื่น ๆ ให้การดูแลกิจวัตรประจำวัน ตลอดจนจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤติได้ ผ่านการใช้ความรู้ทักษะการดูแลขั้นพื้นฐาน และสามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การบันทึกและการรายงานได้

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี