สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

CDV จัดการอบรม “การเขียนงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับครูวิชาชีพ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDV จัดการอบรม “การเขียนงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับครูวิชาชีพ”

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธีและกล่าวเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับครูวิชาชีพ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูทางวิชาชีพให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาชีพสูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวพันพรกูล ทั้งนี้มีครูวิชาชีพ จำนวน 58 คน เข้าร่วมการอบรมในระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโยเดีย โรงแรม Class Kameo อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูวิชาชีพได้พัฒนาผลิตผลงานทางวิชาการที่สามารถผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งครูวิชาชีพให้มากขึ้นต่อไป

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี