สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 และประชุมปรึกษาหารือเรื่อง ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง อว. โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ณ ห้องประชุม 401 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หลังจากนั้นร่วมปลูกต้นไม้ประจำสถาบัน และกิจกรรม “THAMMASAT CAMPUS LIFE ON TOUR” เยี่ยมชมต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EtkEcP3yeARNgzxTlw20BeABZgKgs4v7D7Qoo4zmVvXdQg?e=ASvKvo

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี