สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษา จังหวัดสิงห์บุรีและชัยนาท

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา และตัวแทนคณะ เข้าแนะนำสถาบันและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยในรอบเช้าตัวแทนสถาบันได้ให้ความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และหอพัก แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตธรรมจักร ได้แก่ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนวัดสิงห์ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา โรงเรียนสาครพิทยาคม และโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 60 พรรษา โรงเรียนวัดสิงห์ จ.สิงห์บุรี และในช่วงบ่ายตัวแทนสถาบันได้ให้ความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และหอพัก แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตขุนสรรค์ ได้แก่ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม โรงเรียนสรรพยาวิทยา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา โรงเรียนหันคาพิทยาคม และโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี