สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา และตัวแทนคณะ เข้าแนะนำสถาบันและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยในรอบเช้า ตัวแทนสถาบันได้ให้ความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และหอพัก แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตอู่ไทยและวิทยาเขตสะแกกรัง ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี โรงเรียนทุ่งโพวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา โรงเรียนร่องตาทีวิทยา โรงเรียนลานสักวิทยา โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา โรงเรียนหนองฉางวิทยา โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ โรงเรียนบ่อยางวิทยาคม โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม โรงเรียนหนองเต่าวิทยา และโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี และในรอบบ่าย ตัวแทนสถาบันได้ให้ความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และหอพัก แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตพนารักษ์ ได้แก่ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม โรงเรียนทองหลางวิทยาคม โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนวังหินวิทยาคม โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ และ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จ.อุทัยธานี

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี