สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมแสดงความยินดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน ร่วมแสดงความยินดี มอบการ์ดและดอกไม้แก่รองศาตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิทยาศาตร์ศึกษาทั่วไป) คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

ชมภาพเพิ่มเติม

https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EvgsoByE2F1Dlqypin53n1sBrfjjrWYfouMgQHPrLfmdRQ?e=gl9kdV

 

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี