สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ : สรุปผลและแนวทางพัฒนา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ : สรุปผลและแนวทางพัฒนา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง “การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ : สรุปผลและแนวทางพัฒนา” ในการนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวรายงาน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการวางแผนในการดำเนินการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ "ปัญหาในการฝึกงาน และแนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาในมุมมองสถานประกอบการ ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/El0QwgcwtBdOiEw6vMkPC4UBjlXY6n49op9BpcS11ldhEg?e=mVaJXq

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี