สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จับมือโรงเรียนเครือข่าย 17 แห่ง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. จับมือโรงเรียนเครือข่าย 17 แห่ง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย 17 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเครือข่าย (กลุ่มโรงเรียนเอกชน) ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนจิตรลดา วชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเครือข่าย (กลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ) ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเครือข่าย (กลุ่มโรงเรียนสาธิต) ในกรุงเทพ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนเครือข่ายใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนสิงห์สมุทร และโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี