สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรี ของนิสิต นักศึกษาประกอบบทพระราชนิพนธ์ ชุด "นเรนทราทิตย์ วีรกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรม" ทรงซอกันตรึมร่วมกับนิสิต นักศึกษา และพระราชทานพระราชดำรัสแก่นักดนตรีไทยและผู้ร่วมงาน ทั้งนี้นำโดย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสดุดี เทิดพระบารมีมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านดนตรีไทยของสถาบันอุดมศึกษาและร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่ดนตรีไทย ในหมู่ นิสิต นักศึกษา และประชาชน ให้คงอยู่เป็นมรดกวัฒนธรรมไทยสืบไป

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EhGCcIaISg5Gitq4szcC7xYB9fR0zDi4xCZXBkaeZpJHXw?e=nDfqID
https://fb.watch/hFg71XQHOJ/?mibextid=cr9u03

ชาติภักดิ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี