สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมสัมมนา “การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ : สรุปผลและแนวทางพัฒนา” แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริง ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานกับผู้ที่ฝึกสอนงานให้ และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และผู้ร่วมงาน ฝึกระเบียบวินัยการรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ หลังจากการสำเร็จการศึกษาได้ทันที โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 47 คน ทั้งเขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายจึงนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในอนาคต 

ปภาภรณ์/ข่าว

 image 750x 60594a7d40b8f 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594a902de98 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594c4777a5e 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594c45ba7ae 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594a6699e2d 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594a7f26673 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594a69086df 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594a6b20fa0 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594a6ce2ba5 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594a84a0dcf 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594a82b76a9 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594a80c3a96 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594a8ea06d8 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594a8d395bd 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594a8bc7e25 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594d4578eb8 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594cad8607a 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594d4317392 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594c9cf00ae 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594c4c9ecc1 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60594c84e8685 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี