สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมสัมมนา “การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ : สรุปผลและแนวทางพัฒนา” แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริง ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานกับผู้ที่ฝึกสอนงานให้ และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและผู้ร่วมงาน ฝึกระเบียบวินัยการรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ หลังจากการสำเร็จการศึกษาได้ทันที โดยในปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 47 คน ทั้งเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายจึงนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในอนาคต

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี