สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมโครงการความร่วมมือ “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมโครงการความร่วมมือ “ห้องเรียนเส้นทางสายไหม”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะครู นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 สาขาอาหารและโภชนาการ จำนวน 17 คน ได้เข้าพบ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อขอโอวาทและลาไปเรียน ตามโครงการความร่วมมือ “เส้นทางสายไหม” หลักสูตรระยะสั้น เป็นเวลา 10 เดือน ณ โรงเรียนศูนย์กลางอาชีวะเฟิ่งไถแห่งปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ร่วมส่งและแสดงความยินดีและให้กำลังใจในการเดินทางวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ต่อไป 

ดูภาพเพิ่มเติม : 
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EiqaYwhrFNdGs45bAZG2MVsBXrVPrI3tPWS2gvRxcp_Ibg?e=Hk6lCS

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี