สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ค่ายผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นกิจกรรมที่สร้างทักษะความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา การพัฒนาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าบนพื้นฐานของการให้ความเคารพต่อผู้อื่นและสังคม รวมไปถึงได้เรียนรู้กระบวนการทำงานกันเป็นทีม สามารถบ่มเพาะภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีผ่านการกิจกรรมต่างๆ

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ElzjI1WAnz9HhbH17eOQOeMBwfKFFlDgXAtmgmU50B8SlQ?e=dj96OA

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี