สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการแลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา

เมื่อวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2566 นายภคิน เควิน ชาน  นางสาวสุกฤตา ฉิมพลิกานนท์ และนายชนสรณ์ ควรสุวรรณ นักเรียน สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว นายภณ โมรินทร์ นายชนกันต์ ชุมทัพ นายฐิติภัทร์ ปรีดีดิลก นายจิตพัฒน์ อู่สกุล และนายธนบดินทร์ แก้วมหา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยนางสาวปัณฑิตา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ Aichi High School of Technology and Engineering (Advance Course) ณ เมืองนาโกยะ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและ Aichi High School of Technology and Engineering (Advance Course) ผ่านการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรม อาทิ การเข้าพบและเสวนากับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การเยี่ยมชม Aichi High School of Technology and Engineering (Advance Course) การเยี่ยมชม Seki Museum ณ เมือง Seki ที่มีความโดดเด่นด้านการผลิตดาบและอุปกรณ์โลหะ การเยี่ยมชม Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของอุตสาหกรรมภายใต้บริษัท Toyoda หรือ Toyota ในปัจจุบัน  การแลกเปลี่ยนและนำเสนอโครงการของนักเรียนนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน และเข้าร่วมกิจกรรม Workshop Aircraft Manufacturing, Robot car control by GPS, Eco-Mobility technology and renewable energy ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2566 นักเรียนจาก Aichi High School of Technology and Engineering (Advance Course) จะเดินทางมายังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่นกัน

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EnK1dO-WFqdDvSsQDsxlifAB5hklf_53E_QzOwP5mme5jg?e=twMORb

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี