สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมโครงการทดลองใช้งานลายมือชื่อแบบดิจิทัลให้น่าเชื่อถือสำหรับเอกสารภายในสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญคณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมโครงการทดลองใช้งานลายมือชื่อแบบดิจิทัลให้น่าเชื่อถือสำหรับเอกสารภายในสถาบัน

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.50 น.
ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605

กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.50 น.
ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี