สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมทดลองใช้งานลายมือชื่อแบบดิจิทัลให้น่าเชื่อถือ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมทดลองใช้งานลายมือชื่อแบบดิจิทัลให้น่าเชื่อถือ

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการทดลองใช้งานลายมือชื่อแบบดิจิทัลให้น่าเชื่อถือสำหรับเอกสารภายในสถาบันแก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีใช้งาน รวมถึงการติดตั้ง Digital ID ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EtXnrjt3jmdBvalOEqCG7EgBlNAYQMcBzLgNcBaaRcnDMg?e=iiu6oT

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี