สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อธิการบดีพบครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อธิการบดีพบครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ก่อนเปิดภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีประเด็นสำคัญคือการให้ครูและบุคลากรมีความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) มีความเป็นมืออาชีพ มีความชำนาญในวิชาชีพ รักษามาตรฐาน มีความมุ่งมั่น สามัคคี (Team Work) คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน และมีวัฒนธรรมความเป็นจิตรลดา 5 ข้อ คือ 1.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  2. เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด มีความเพียร อดทน มีความกตัญญูรู้คุณคน 3.เคารพกฎหมาย มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา 4. เรียนรู้ในวิชาชีพของตนเอง 5. มีความสามัคคีรักองค์กร โดยจะต้องร่วมกันถ่ายทอดไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี ทำงานได้ ซึ่งบุคลากรทุกคนมีความสำคัญในการทำให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเป็นสถานที่พัฒนาวิชาชีพที่มีความเป็นเลิศ (Excellence) สำหรับด้านวิชาการสถาบันมุ่งเน้นการเชื่อมต่อหลักสูตรในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีให้เชื่อมต่อกัน เช่น สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย สาขาวิชาเกษตรนวัต สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมถึงการมุ่งสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน โดยมีอัตลักษณ์สถาบันเป็นแนวทาง คือ C (Collaboration) D (Development) T (Technology) I (Innovation) เป็นแนวทางหลัก

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Erd9PDP4SzRAmU-R3_0Jy_EBxjO9Rq5Y75eV8oZ9Gp6kTA?e=7Il7bl

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี