สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปิดโครงการฝึกทักษะพื้นฐานทางช่างสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

image 750x 6478121964fe1 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

พิธีปิดโครงการฝึกทักษะพื้นฐานทางช่างสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกทักษะพื้นฐานทางช่างสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๓๒ คน และกล่าวให้โอวาท ในการนี้ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ และคณะอาจารย์ประจำคณะร่วมพิธี โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานทางช่างสำหรับนักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อมในการเป็นช่าง อาทิ การทำงานด้วยความปลอดภัย ความอดทน ความมีระเบียบวินัยและรอบคอบ ตลอดจนความสามารถพื้นฐานของงานช่างที่จำเป็น ทั้งนี้ จะได้พร้อมที่จะศึกษาทั้งในสถาบันและปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยในปี 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงแผนการเรียนการฝึกให้อยู่ในรูปแบบของ Project Based เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ อาทิ การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ งานพื้นฐานเครื่องกล งานเชื่อมโลหะและวัสดุต่างๆ การสร้างชิ้นงานตามแบบ งานโซล่าเซลล์ งานซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ซึ่งทำให้นักศึกษาเป็นช่างปฏิบัติงานพื้นฐานได้ทันที พิธีจัดขึ้น ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EoWpmfHV3f5NrX8YPfI23-AB9B_8rKIyjpZO9HHKWwCL1Q?e=Ovc0sD

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี