สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะผู้ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน โครงการ “สุขาดี มีความสุข”

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หัวหน้างานระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ คณะครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสถาบัน ฯ ให้การต้อนรับ นายจักรกรินทร์ ดำรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต และคณะผู้ประเมินเกณฑ์มาตรฐาน โครงการ “สุขาดี มีความสุข” ในโอกาสลงพื้นที่ดำเนินการติดตามประเมินโครงการ ฯ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานโครงการสุขาดี มีความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย “โครงการ สุขาดี มีความสุข”
โดยใช้หลัก 5 ส. สะอาด สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม และแห้งหอม

1.สะอาด (Clean) การรักษาความสะอาด สุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ และ
สามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการ โดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลา
ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์


2.สะดวก (Convenient) การซ่อมแชม บำรุงประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย


3.สบาย (Comfortable) มี ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอก
ให้เพียงพอและปลอดภัย


4.สุขลักษณะ (H)gene) การดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้ และรักษามาตรฐานตามกรมอนามัย
เพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ


5.สวยงาม (Attactive) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อย
และเกิดความประทับใจต่อผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โครงการ “สุขาดี มีความสุข” ระดับเขตพื้นที่การศึกษานี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนของเรามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พร้อมทั้งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อันจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา“เรียนดี มีความสุข” โดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายประหยัด พอเพียง ทำดี ทำได้ ทำทันที การประเมินเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี