สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิชาต่าง ๆ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในปีการศึกษา 2568 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา จัดโดยฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี