สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการด้านการออกแบบดิจิทัล

สาขาการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีดิจิทัลจัดโครงการความพร้อมทางวิชาการด้านการออกแบบดิจิทัลแก่นักศึกษา ผ่านการเตรียมความพร้อมให้มีทักษะการแก้ปัญหาโจทย์งาน พัฒนาแนวคิด ทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม การจัดแสดงผลงาน และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การสร้างความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาด้านทักษะการนำเสนอผลงานที่หลากหลายรูปแบบ ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย และให้มีความพร้อมในการเรียน กิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ อาคาร 615

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี