สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คณะผู้บริหารพบบุคลากรสายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข พบบุคลากรสายวิชาการประจำปีการศึกษา 2567 “การสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันธ์” เพื่อชี้แจงทิศทางการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 มีประเด็นสำคัญจากคณะผู้บริหารดังนี้

อธิการบดี เน้นย้ำให้บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงความสำคัญของทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของสถาบัน ด้านพันธกิจ โครงสร้างองค์กร กระบวนการคุณภาพ และกลไกการขับเคลื่อน ผู้สอนจะต้องจัดการสอนให้เป็น Outcome-Based learning คำนึงผลลัพธ์ของผลที่เกิดจากการสอน ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง (Meta cognitive) เพื่อให้มีความรู้ฝังลึก ผู้สอนจะต้องเก่งเรียนรู้ (Learning How to Learn) และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) เพื่อส่งต่อความรู้แก่ผู้เรียน ปฏิบัติตนให้นักศึกษานักเรียนกล้าเข้าหา มีจริยธรรมในการทำงานวิจัย (Plagiarism) อีกทั้งจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ประดุจนักปราชญ์ มีคุณธรรมประดุจผู้ทรงศีล และผู้สอนจะต้องมีระเบียบวินัยในการทำหน้าที่

รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล มุ่งเน้นสิ่งสำคัญสามประการ ดังนี้ ประการแรกการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาที่โครงสร้างประชากรมีผลให้จำนวนผู้เรียนทั้งระบบลดลง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการศึกษา กับ AI ทั้งนี้อนาคตการศึกษาจะเปลี่ยนจาก VUCA World (Volatility, Uncertain, Complex และ Ambiguous) สู่ BANI (Brittle, Anxious, Non-Linear และ Incomprehensible) รวมถึงนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระแส SDGs ประการที่สองตัวชี้วัดตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก (Performance Indicatorsฉ และการประเมินศักยภาพของสถานศึกษา (Potential Indicators) และประการที่ 3 แผนพัฒนาสถาบันระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง)

รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข นำเสนอทักษะที่จะเป็นในปี 2568 เก้าประการ คือ การคิดเชิงวิเคราะห์และนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และกลวิธีการเรียนรู้ ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน การคิดเชิงวิพากษ์และการวเคราะห์แยะแยะ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจ ทักษะการเลือกใช้ ดูแล และควบคุมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ทักษะการออกแบบและโปรแกรมชุดคำสั่งสำหรับเทคโนโลยี และทักษะในการให้น้ำหนักเหตุผลและการระดมความคิด

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี