สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งเพื่อการประหยัดพลังงาน”

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น. วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนเหลือทิ้งเพื่อการประหยัดพลังงาน” โดย อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams Meeting) ซึ่งวิทยากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำ Thesis ที่เกี่ยวกับพลังงานความร้อน ซึ่งในบ้านเรา ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร วิทยากรจึงนำมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกัน ทั้งการประยุกต์ใช้กับทางโรงงานอุตสาหกรรม และประยุกต์ใช้ในบ้านเรือน

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี