สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านวิชาการมุ่งสานสัมพันธ์สร้างสรรค์เทคโนโลยี

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรสถาบัน ฯ ร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามที่ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมร่วมมือทางวิชาการ จึงได้จัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านวิชาการร่วมกัน ระหว่างนักเรียนของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะนักศึกษาด้านวิชาการ ทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเข้า “ค่ายอบรม Project based Learning” โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จำนวน 17 คน และอาจารย์ จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการค่ายอบรม ฯ จัดขึ้นในวันที่ 20,21,24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 -17.00 น. ณ ห้องนวัตกรรม CDTI Innovation Workshop ชั้น 2 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี