สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จัดส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการเรียนการสอน PSF ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ และครูเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านการเรียนการสอน (Thailand PSF) โดยมีรองศาตราจารย์ ดร.
ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้และ
ปฏิบัติการเขียนแนวทางในการเขียนรายงานเพื่อส่งประเมินสมรรถนะ กิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 4315 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี