สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศคณะต่าง ๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค และคณะกรรมการร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 20240521142405 img 0714 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี