สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผู้บริหาร และอาจารย์ให้การต้อนรับคุณวรรณา ดุลยาสิทธิพร ประธานคณะทำงาน พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการหลักสูตร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ในโอกาสติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดภายใต้โครงการการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) โดยมีความความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

การนี้คณะกรรมการ สป.อว. เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร Sandbox) ประกอบด้วยอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรฯ จากคณะบริหารธุรกิจ ผู้แทนจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อติดตามการจัดการศึกษา และให้คำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ขั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี