สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ 30 ชั่วโมง

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ครูฝึกในสถานประกอบการ 30 ชั่วโมง สำหรับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ ” เรียนคู่งาน” กับสถานประกอบการภาคีเครือข่ายสู่มาตรฐานและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 และห้องประชุม 11 – 407 อาคาร 611 จัดโดย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งมีหัวข้อเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้ 1.การจัดการศึกษา “แบบเรียนคู่งาน” (ระบบทวิภาคี) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายสุรัตน์ จั่นแย้ม 2. หลักการนำรายวิชามาเขียนแผนการฝึกอาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์วัลภา อยู่ทอง 3.การกำกับ ดูแล นักศึกษา “เรียนคู่งาน” (ระบบทวิภาคี) 4.การเขียนแผนฝึกอาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายบรรเจิด แย้มกลิ่น และนายสุบิน แพทย์รัตน์ 5.การประเมินผลการฝึกอาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.ทิฐินันท์ ทุนมา 6.เทคนิคการสอนงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ประเวศน์ มูลทองสงค์ ในการนี้ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูฝึกให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฯ จากภาคีเครือข่ายสถานประกอบการ จำนวน 19 แห่ง จำนวนครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 40 คน และครูวิชาชีพ 30 คน การอบรม ฯ มีขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี