สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับศิษย์เก่า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 10 ปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าของศิษย์เก่า และติดตตามข้อมูลเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วจำนวน 7 รุ่น โอกาสนี้รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ สวนอาหารบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 0036 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับศิษย์เก่า 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th img 9857 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับศิษย์เก่า 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี