สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เรียนเสาร์-อาทิตย์ สำหรับคนทำงาน

คนทำงานอยากเรียนเสาร์-อาทิตย์ มาทางนี้!!!
จุดเด่นของสาขา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ “งานคู่เรียน” ที่มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะที่มี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการผลิตและบริการรูปแบบ “START UP ” เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์คนทำงาน
-เรียนควบคู่กับการทำงาน “งานคู่เรียน” (งานประจำ) (Work Integrated Learning)
-เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์
-เสริมความรู้ระหว่างทำงานวิเคราะห์ออกแบบโครงงานควบคู่การทำงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชายานยนต์ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2.มีประสบการณ์ในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำด้านอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
สอบสัมภาษณ์ พร้อมทดสอบทักษะความถนัดทางด้านช่าง

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 มิ.ย.67
ได้ที่ https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp?avs938792419=1

www.cdti.ac.th 438701624 1171309897192641 3848550879565895772 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เรียนเสาร์-อาทิตย์ สำหรับคนทำงาน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี