loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ: สรุปผลและแนวทางพัฒนา” ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน ปัญหาที่พบและสิ่งที่ได้เรียนรู้ มาแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนดำเนินการให้เกิดการพัฒนา โดยในปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 17 คน ใน 10 สถานประกอบการ การสัมมนามีขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี