สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ “ข้อพึงระวังการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ” และ “การคุกคามทางเพศที่ผู้ปฏิบัติงานพึงรู้” แก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าที่ บรรยายโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา คุณคณพศ เฟื่องฟุ้ง นิติกร ที่ปรึกษากองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การนี้ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
การเสวนาหัวข้อ “ข้อพึงระวังการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ” มีประเด็นสำคัญ คือ โครงสร้าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โครงสร้างระเบียบฯว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นตอนการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยสังเขป การมีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา 13 การพ้นจากการเป็นกรรมการ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีทรัพย์สินสูญหาย และบทลงโทษ และการเสวนาหัวข้อ “การคุกคามทางเพศที่ผู้ปฏิบัติงานพึงรู้” มีประเด็นสำคัญ คือ การกระทำที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศ และคำแนะนำเพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศ การเสวนามีขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี