สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักศึกษา CDTI เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กสศ.

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนสถานประกอบการ นักศึกษา และบุคลากรสถาบัน ฯ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทั้งนี้โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 23 คน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับทุนของ (กสศ.) และครูผู้ดูแลโครงการ ฯ จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเข้ารับการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตนให้เหมาะสมในการเข้าสังคมการทำงาน โดยมีกิจกรรมที่มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ แนวคิดในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรแนะนำกฎระเบียบ /มารยาทในการทำกิจกรรมร่วมกัน การจัดบูธแนะนำนิทรรศการผลงานนักศึกษาทุนกสศ. “สร้างคน สร้างโอกาส และสร้างงานกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการ JOB FAIR และร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและอาจารย์ เมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ (วิภาวดี) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์ / ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี