สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

ชุดอุปกรณ์รดน้ำและให้ปุ๋ยกึ่งอัตโนมัติด้วยระบบ IoT

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
          เพื่อสร้างชุดอุปกรณ์รดน้ำและให้ปุ๋ยอัตโนมัติด้วยระบบ Internet of Things (IoT)

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          การปลูกต้นไม้ต่าง ๆ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือนยังช่วยสร้างรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งการปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือไม้ดอกไม้ประดับทำให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม ทำให้ผู้คนสนใจการปลูกต้นไม้หรือปลูกพืชผักสวนครัวเป็นงานอดิเรกเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาส่วนมากที่พบของผู้ที่ปลูกต้นไม้อาจมีเวลาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกได้ไม่ครบถ้วนอาจเกิดจากปัญหาการไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน หรือการไม่สะดวกเดินทางกลับมาที่บ้านเนื่องจากระยะทางไกล เช่น การต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ การพักผ่อนกับครอบครัว เป็นต้น
          ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบ Internet of Things (IoT) ที่ช่วยให้การสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ การเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
          ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างชุดอุปกรณ์เพื่อการรดน้ำและให้ปุ๋ยกับต้นไม้กึ่งอัตโนมัติด้วยระบบ IoT โดยอุปกรณ์จะทำการตรวจวัดความชื้นภายในดิน อุณหภูมิและความชื้นในอากาศด้วยเซนเซอร์และส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือ โดยอุปกรณ์จะทำการรดน้ำตามคำสั่งที่ถูกกำหนดไว้อัตโนมัติ และสามารถสั่งงานให้อุปกรณ์ทำงานให้ปุ๋ยทันทีผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย

หน่วยงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.เฉลิม ไชยวงค์

นักเรียน/นักศึกษา
นายณัฐพงษ์ สุทธิบุญ
นายศิลา สุขิโต
นายศุภณัฐ สายเพชร

เบอร์ติดต่อ
097-2515684
097-1299291
061-5805153

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี