สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

เครื่องจำหน่ายกระดาษ A4

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
1. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียน มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
2. เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้งาน Arduino กับงานในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อจัดทำเครื่องจำหน่ายกระดาษ A4
4. เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายในการหาซื้อกระดาษ

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          ในการศึกษาเล่าเรียนในปัจจุบัน ในทุกวิชาที่ครูผู้สอนจะมอบหมายงานให้กับผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น การทำรายงานเพิ่มเติม การทำเอกสารประกอบการเรียน เป็นต้น ซึ่งการจัดทำเอกสารดังกล่าวมีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากกับกลุ่มคนที่อยู่ในวัยเรียนหรือในองค์กรต่าง ๆ แต่มักเจอปัญหาร้านสะดวกซื้อไม่เปิดบริการและบางทีมีความต้องการใช้กระดาษเร่งด่วน แต่บริเวณนั้นไม่มีร้านสะดวกซื้อหรือภายในร้านมีลูกค้ามาซื้อของมากทำให้การคิดเงินล่าช้า ด้านผู้นำเสนอโครงการ จึงคิดที่จะพัฒนาและต่อยอดเครื่องจำหน่ายกระดาษ A4 ที่รุ่นพี่ได้ทำไว้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อที่จะลดปัญหาในการใช้งานจริงและเพื่อที่จะลดปัญหาในการหาสถานที่จัดจำหน่ายกระดาษ A4 และเพิ่มความสะดวกสบายของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการกระดาษ A4 จากข้อความที่กล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาเเละความสำคัญของโครงการนี้

หน่วยงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
อ.นครินทร์ หิรัญน้อย
อ.ณัฐดนัย ภูมิรินทร์

นักเรียน/นักศึกษา
นายณัชพล มงคลธนกุล
นายทศธรรม  ธิติธัญธวัช
นายธนากร  พิพัฒน์รุ่งเรือง

เบอร์ติดต่อ
.นครินทร์ 089-4093932
.ณัฐดนัย 086-2132840

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

ระดับปริญญาตรี