สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Play Video

เครื่องสุขาแมวอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2

ชมผลงานอื่นๆ ได้ที่ >> นิทรรศการออนไลน์ “CDTI Virtual Exhibition 2020” คลิก <<
นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
            เพื่อพัฒนาสุขาแมวอัตโนมัติ

เนื้อหาโดยสรุป / วิธีการ / ข้อค้นพบ / ผลการศึกษา
          ในปีการศึกษา 2561 นักเรียน ปวช. 3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ประดิษฐ์โครงงานสุขาแมวอัตโนมัติโดยใช้หลักการของการแยกของเสียออกด้วยการหมุนกระบะแล้วใช้ตะแกรงแยกของเสียออกจากทรายแมว ซึ่งจากการศึกษาโครงงานสรุปได้ว่าสามารถพัฒนาชิ้นงานจากข้อเสนอแนะของผู้ประดิษฐ์ เช่น การเพิ่มพื้นที่สำหรับอุจจาระให้กับแมวเพื่อให้ใช้งานกับแมวขนาดตัวใหญ่มากขึ้น ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงสร้างของสุขาแมวอัตโนมัติเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเดิม และมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น และใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor) เป็นตัวส่งสัญญาณให้กับ Arduino หลักการทำงาน มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นและมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor) คอยตรวจจับแมวเมื่อแมวออกเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณให้ Arduino เพื่อสั่งให้มอเตอร์ทำการแยกอุจจาระแมวออกจากทรายโดยการใช้มอเตอร์กลับกระบะทรายไปเก็บในที่เก็บอุจจาระแมว เมื่อเรียบร้อยแล้วกระบะทรายทำการกลับมาตำแหน่งเดิมเพื่อนำทรายที่เหลือจากการใช้ที่ไม่ติดอุจจาระแมวใช้ในรอบถัดไป

การนำผลงานมาใช้ / รางวัล / การตีพิมพ์ (ถ้ามี)
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2562

หน่วยงาน
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

ผู้รับผิดชอบ
นักเรียน/นักศึกษา
นายชนกานต์ สิทธิแสงอำไพ
นายธนิน เมฆฉาย
นายนรวิชญ์ ฤกษ์วิเชียร

เบอร์ติดต่อ
085-8320756
098-4865515

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี