สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุม เรื่องสืบเนื่องและเพื่อพิจารณา ชี้แจงงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การทบทวนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพิจารณาแต่งตั้ง/ปรับองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 2512 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี