loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนพนัสพิทยาคาร ในกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร (Open House)” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนทราบข้อมูลหลักสูตรทางการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และประกอบอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมตามศักยภาพและความสนใจแก่นักเรียน ม.3 และ ม.6 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 80 ปี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

www.cdti.ac.th line album . 210267 1 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี