สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การสัมมนา “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570”

ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้ารับฟังการสัมมนา “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ฉบับปี 2567-2570” หัวข้อ “หมวด 1 การนำองค์กร และผลลัพธ์เกี่ยวข้อง” จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPex และสามารถนำเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 2171 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
การสัมมนา “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี