สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจร ตติยกวี ทําหน้าที่ประธาน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ กรรมการที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค ทำหน้าที่เลขานุการฯ พร้อมด้วยนางสาวกรรณิกา ไตรภาดา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566) วางกรอบการประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน ปี พ.ศ. 2567 และพิจารณาทบทวนแบบสอบความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เพื่อประโยชน์ให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาการ อื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อาคาร 604)

www.cdti.ac.th messageimage 1707445322197 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี