สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขัน งานการทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้ผลการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

ภาษาไทย ปวช. เหรียญทอง
1.นางสาว แทนคุณ พฤคฌาญาณ ปวช.2 การตลาด

ภาษาอังกฤษ ปวช. เหรียญทอง
1.นางสาว อริยาภรณ์ จิราพัชญ์หิรัญ ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ
ภาษาอังกฤษ ปวส. เหรียญเงิน
1.นายณภัทธ เลิศสินธุ์ภักดี ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการระบบทวิภาคี

ภาษาจีน ปวช. เหรียญเงิน
1.นางสาว ษรรัษมิ์ บุญมา ปวช.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาจีน ปวส. เหรียญเงิน
นางสาว ณัฐตยา มหากำมินทร์ ปวส.2 สาขาเชฟอาหารไทย

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th cdti 2566 720712 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอแสดงยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขัน งานการทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี