สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

อบรม How to การจัดการขยะในองค์กร

อาจารย์ ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ และอาจารย์ ดร.อรอุมา นาทสีทา อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะและบรรยายพิเศษร่วมกับงานวิทยทรัพยากร ในประเด็น “How to การจัดการขยะในองค์กร” หัวข้อ “U ปรับโลกเปลี่ยน” แก่บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี คุณกอปร ลิ้มสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste เป็นวิทยากรพิเศษ โอกาสนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและมอบประกาศนียบัตรแก่ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันแนวคิด CDTI GO GREEN ภายใต้ 4R : REDUCED REUSE REJECT RECYCLE ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 1999 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี