สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

คณะผู้บริหารพบ 4 ส่วนงาน รอบ คณะบริหารธุรกิจ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข และ ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี ร่วมหารือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และชี้แจงนโยบาย No Gift Policy แก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ โดยมี รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ประจำคณะ และเจ้าหน้าที่ร่วมหารือ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง 4203 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์

www.cdti.ac.th messageimage 1703642874182 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี