สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 การนี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย “มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก”
– รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
– คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย”
– ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิช บุณยัษฐิติ

การนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข และผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 2335 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี