สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร เรื่อง อุปกรณ์ประมาณค่าพารามิเตอร์เพื่อการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งด้วยระบบฟัซซีลอจิก เลขที่อนุสิทธิบัตร 22562 ออกให้ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ตามการประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ อาจารย์ลภัส พูลเพิ่ม, อาจารย์อุดมศักดิ์ แก้วมรกต, รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ, นายธราดล มาเที่ยง, น.ส.จามจรี เตชะปรีชาวงศ์ และนายวงศกร จันทร์อำรุง

www.cdti.ac.th 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี