สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล อาจารย์กิตติพงษ์ เตมียะประดิษฐ์ และผศ.ดร.ศิริรัตน์
วงศ์ประกรณ์กุล คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (EdPEx) ในโอกาสตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและรับทราบทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ปีการศึกษา 2565
โอกาสนี้คณะผู้บริหารสถาบันได้ชี้แจงการดำเนินงานของสถาบันในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและความท้าทายในการดำเนินงาน โดยมีประเด็นดังนี้


หลักสูตรต้นแบบอาชีวศึกษา คือ หลักสูตรเกษตรนวัต ที่ส่งเสริมการเกษตรแนวทางใหม่ผสมผสานระหว่างการเกษตรช่างและการเกษตรธุรกิจ และหลักสูตรการซ่อมสร้างเครื่องดนตรี ที่เปิดขึ้นเพื่ออนุรักษ์เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากลที่จะเปิดหลักสูตรในอนาคต ด้านการเรียนการสอนระดับอาชีวะของสถาบันประกอบด้วย 3ระบบ คือ ทวิวุฒิ ทวิภาคี และทวิศึกษา ทั้งยังมุ่งเน้นด้านอาชีวอนามัยโดยกระทรวงแรงงานเข้ามาวัดความรู้ผู้เรียน
การสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ การฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์และการทำงาน
ตามอัตลักษณ์ความเป็นจิตรลดาคือ มีสมรรถนะทำงานได้ เป็นพลเมืองดี รักองค์กร และใฝ่ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา
การจัดการศึกษาแบบ “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” เรียนคู่งาน คือ การให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์การทำงาน 1 ปี และทำโครงงานสร้างนวัตกรรมสำหรับแก้ไขปัญหาที่พบในสถานประกอบการ งานคู่เรียน คือ การจัดหลักสูตรต่อเนื่องแบบโมดูล สำหรับความท้าทายของการดำเนินงานมีประเด็นสำคัญคือการปรับการสอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากขึ้น เช่น การสอนที่ให้ผู้เรียนทำงานได้ (Outcomes Base) การรับผู้เรียนที่หลากหลาย (Inclusive) การทำหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น


ทั้งนี้การประเมินได้แบ่งเป็น 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการสนทนากับทีมบริหาร นำโดยรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน กิจกรรมการสนทนากับผู้รับผิดชอบกระบวนการ กิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โอกาสนี้คณะกรรมการตรวจประเมินร่วมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอนและเยี่ยมชมนิทรรศการ CDTI 2023 และกิจกรรมการสนทนากับบุคลากรสถาบัน จากนั้นคณะผู้บริหารสถาบันรับฟังการประชุมสรุปการประเมินและผลการประเมินด้วยวาจาจากคณะกรรมการ การประเมินมีขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ปภาภรณ/ข่าว

www.cdti.ac.th img 1318 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี