สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับ ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล อาจารย์กิตติพงษ์ เตมียะประดิษฐ์ และผศ.ดร.ศิริรัตน์
วงศ์ประกรณ์กุล คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (EdPEx) ในโอกาสตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและรับทราบทิศทางการดำเนินงานขององค์กร ปีการศึกษา 2565
โอกาสนี้คณะผู้บริหารสถาบันได้ชี้แจงการดำเนินงานของสถาบันในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและความท้าทายในการดำเนินงาน โดยมีประเด็นดังนี้


หลักสูตรต้นแบบอาชีวศึกษา คือ หลักสูตรเกษตรนวัต ที่ส่งเสริมการเกษตรแนวทางใหม่ผสมผสานระหว่างการเกษตรช่างและการเกษตรธุรกิจ และหลักสูตรการซ่อมสร้างเครื่องดนตรี ที่เปิดขึ้นเพื่ออนุรักษ์เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากลที่จะเปิดหลักสูตรในอนาคต ด้านการเรียนการสอนระดับอาชีวะของสถาบันประกอบด้วย 3ระบบ คือ ทวิวุฒิ ทวิภาคี และทวิศึกษา ทั้งยังมุ่งเน้นด้านอาชีวอนามัยโดยกระทรวงแรงงานเข้ามาวัดความรู้ผู้เรียน
การสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ การฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์และการทำงาน
ตามอัตลักษณ์ความเป็นจิตรลดาคือ มีสมรรถนะทำงานได้ เป็นพลเมืองดี รักองค์กร และใฝ่ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา
การจัดการศึกษาแบบ “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” เรียนคู่งาน คือ การให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์การทำงาน 1 ปี และทำโครงงานสร้างนวัตกรรมสำหรับแก้ไขปัญหาที่พบในสถานประกอบการ งานคู่เรียน คือ การจัดหลักสูตรต่อเนื่องแบบโมดูล สำหรับความท้าทายของการดำเนินงานมีประเด็นสำคัญคือการปรับการสอนให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากขึ้น เช่น การสอนที่ให้ผู้เรียนทำงานได้ (Outcomes Base) การรับผู้เรียนที่หลากหลาย (Inclusive) การทำหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ เป็นต้น


ทั้งนี้การประเมินได้แบ่งเป็น 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการสนทนากับทีมบริหาร นำโดยรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน กิจกรรมการสนทนากับผู้รับผิดชอบกระบวนการ กิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โอกาสนี้คณะกรรมการตรวจประเมินร่วมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอนและเยี่ยมชมนิทรรศการ CDTI 2023 และกิจกรรมการสนทนากับบุคลากรสถาบัน จากนั้นคณะผู้บริหารสถาบันรับฟังการประชุมสรุปการประเมินและผลการประเมินด้วยวาจาจากคณะกรรมการ การประเมินมีขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ปภาภรณ/ข่าว

www.cdti.ac.th img 1318 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี