สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการใช้โปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษ

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดอบรมการใช้โปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษจาก British Council EnglishScore แก่บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อเตรียมพร้อมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยมี Tammy Angkasuttipong Account Manager, Thailand เป็นวิทยากรพิเศษ การนี้ อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์การอบรม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
อบรมการใช้โปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี