สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

อบรมการใช้โปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษ

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ ร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดอบรมการใช้โปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษจาก British Council EnglishScore แก่บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อเตรียมพร้อมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยมี Tammy Angkasuttipong Account Manager, Thailand เป็นวิทยากรพิเศษ การนี้ อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์การอบรม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี