สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th s 13484040 0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี